Når barn og unge treng hjelp

Sunnfjord kommune skal vere ei trygg kommune å vekse opp i. Likevel kan det oppstå utfordringar og vanskar som gjer at alle ikkje har det så bra. For å sikre at alle barn og unge får den hjelpa dei treng, jobbar tilsette i vår kommune etter BTI-modellen.

Er du uroa for eit barn eller ein ungdom? Anten uroa er sterk eller svak – gjer noko med det!

Ved mistanke om vald eller overgrep skal du ta direktekontakt med
Politi Nødnummer 112 eller Barnevernstenesta 57 72 21 30 / 474 57 272 (utanom kontortid,)