-

Kontaktpersonar

Tenestetorget Tlf.  577 22 000

e-post: postmottak@sunnfjord.kommune.no

Åpningstid: 08:00 – 15:30

https://sunnfjord.kommune.no/

 

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/helse-og-omsorg/legetenester/

Tove Nedrebø, Tlf: 41530913

Snap: Utekontakt Sunnfjord

Instagram : _utekontakt

Facebook : Utekontakt Sunnfjord.

https://sunnfjord.kommune.no/tenester/barnehage-og-skule/

SLT-koordinator: Lillian Vassbotten

Fagutvikling

Tlf: + 47 57612750,

Mob: +47 48008283

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggande Tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsførebyggande tiltak for barn og unge. Målet er at kommunen sine barn og unge skal få rett hjelp til riktig tid, av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper.

Link til SLT plan for Sunnfjord kommune

https://kriminalitetsforebygging.no/slt/

SLT-koordinator skal:

  • vere bindeleddet mellom kommunen og politiet
  • legge til rette for eit nært og godt samarbeid mellom ulike instansar og profesjonar som er involvert i det lokale rus- og kriminalitetsførebyggande arbeidet.
  • bidra til at innsatsen blir retta mot både sosiale miljø, enkeltpersonar og fysiske miljø.

Du kan kontakte SLT-koordinator ved utfordringar både i skule- og fritidsmiljø.

I 2018 fekk alle kommunar tildelt ein politikontakt, for å styrke det førebyggende arbeidet i lokalsamfunnet. Politikontakten skal være det daglege kontaktleddet med kommunen, og er også ein rådgjevar innan kriminalitetsførebyggende arbeid.

Politikontakten er sentral i kommunen sitt SLT arbeid.

Politikontakt for Sunnfjord kommune: Odd Helge Vågseth  mob. 474 69 091

Førde lensmannskontor: 

https://www.politiet.no/om/organisasjonen/politidistrikter/vest/forde-lensmannskontor/

 

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.
Kva har du vist du har fem femmere?