Gå til hovedinnhald ( Trykk Enter )

-

Tiltak og tenester for barn og unge i kommunen

Svangerskapet er ei viktig tid i livet både for dykk som skal bli foreldre, og for barnet som skal kome.

Som gravid kan du velge om du vil ha oppfølging hjå jordmor og/eller fastlege. Tilbodet er gratis.

Det er tilbod om svangerskapsomsorg ved alle helsestasjonar og legesenter i kommunen.

Meir informasjon finn du på heimesida til kommunen: Jordmor og svangerskapskontroll

Nasjonal retningslinje for svangerskapsomsorga

Barn under skulealder får tilbod om oppfølging og faste kontrollar hos helsesjukepleiar og lege på helsestasjonen.

Tilbodet følgjer eit standardisert program med 14 konsultasjonar frå fødsel til 4 års alder, inkludert heimebesøk ved fødsel. Du kan alltid ta kontakt med helsestasjonen om du har spørsmål eller opplever små og store utfordringar i kvardagen.

Meir informasjon finn du på heimesida til kommunen: Sunnfjord kommune/helsestasjon for barn frå 0 til 5 år.

Skulehelsetenesta er eit tilbod til skuleelevar opp til 20 år. Tenesta er eit lågterskeltilbod, og både elevar, føresette og tilsette i skulen kan ta kontakt utan avtale. Helsesjukepleiar har faste kontordagar på dei ulike skulane.

Meir informasjon om finn du på heimesida til kommunen: Skulehelsetenesta

Helsestasjon for ungdom er eit gratis tilbod for ungdom opp til 25 år. Her møter du jordmor/helsesjukepleiar og lege. HUSK: vi har teieplikt!

Meir informasjon finn du på heimesida til kommunen: Helsestasjon for ungdom

 

Informasjon om legetenesta i Sunnfjord kommune finn du på kommunen si heimeside: http://Legetenesta

 

 

Sunnfjord kommune har to kommunale fysioterapeutar som arbeider med barn. Tilvising kan skje gjennom fastlege eller barnet sin helsesjukepleiar. Fysioterapeutane samarbeider med og rettleier foreldre, barnehage, skule og helsestasjon.

Meir informasjon finn du på heimesida til kommunen:  Fysioterapi

Alle kan kome i ein vanskeleg livssituasjon der ein treng støtte til å gje omsorg for sine barn. I slike tilfeller har barnevernet eit ansvar for å hjelpe familien. Meir informasjon om barnevernet finn du på heimesida til kommunen: Barneverntenesta.
Bufdir har utarbeida ein nasjonal portal for å melde bekymring til barneverntenesta. Der finn ein skjema både for privat meldar og for offentleg meldar, samt informasjon kring prosessen i ei barnevernssak. Du kjem til portalen ved å gå inn her:

Melde frå til barnevernet

Både barn og vaksne kan melde bekymring for eit barn.

For offentleg tilsette er meldeplikta lovregulert.

Oversikt over barnehagar og skular i Sunnfjord kommune finn de på heimesida til kommunen: Barnehagar og skular

 

PPT skal hjelpe barn og elevar i alderen 0-16 år med behov for særskilt tilrettelegging. Sunnfjord kommune har eit kompetanseteam for barnehage, som er organisert under PPT. Kompetanseteamet gir rettleiing til barnehagetilsette i høve førebygging og tidleg innsats, barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelova, og barn som har vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbodet grunna nedsett funksjonsevne. Teamet gir òg rettleiing til foreldre.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidd ei sakkundig vurdering der lova krev det. Dette gjeld vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for born i førskulealder og behov for spesialundervisning for elevar i grunnskule.

Kva gjer PPT-tenesta i Sunnfjord kommune?

 • pedagogisk og psykologisk utgreiing
 • individuell oppfølging av barn og unge
 • rådgiving til foreldre/føresette
 • samarbeid med barnehagar og skular
 • rettleiing til tilsette i barnehagar og skular

Les meir på nettsidene til Utdanningsdirektoratet om kva PPT gjer

Korleis får vi hjelp frå PPT?

Du kan kontakte PP-tenesta for hjelp med kva som skal vere kartlagt før ei tilvising. For dei som går i barnehage eller skule ønsker vi å bli kontakta gjennom barnehagen eller skulen. Ta direkte kontakt for barn som ikkje går i barnehage.

Vil du ha ein rask innføring i kva spesialpedagogisk hjelp/undervisning er, kva ord og uttrykk betyr og kva du kan forvente av hjelp?

Brosjyra er oversett til 15 ulike språk.

Du kan ta kontakt med utekontakten når du ynskjer nokon å prata med, eller om du skulle trenge rettleiing, råd og hjelp når det gjeld:

 • Skule – Familie – Konfliktar – Rus – Jobb og fritid – Helse
 • Eller andre ting som opptek deg nett no.
 • Kanskje du er bekymra for ein venn og lurer på kva du skal gjera?

Her kan du vere deg sjølv!

Utekontakten har teieplikt. Det betyr at det vi snakkar om blir mellom oss. Har du eit problem eg synst er veldig alvorlig vil eg diskutere dette med deg, for å sjå om ikkje andre kan hjelpe deg betre enn eg. Utekontakten kan hjelpa deg å komme i kontakt med desse.

Utekontakten bidreg også med råd og rettleiing til foreldre/pårørande og samarbeidspartnarar som tek kontakt . Eg samarbeidar med andre som har kontakt med og jobbar for ungdom i Sunnfjord. Dette kan vere skular, fritidsklubbar eller ungdommen sitt eige nettverk.

Terskelen for kontakt er låg!

Utekontakt jobbar på dagtid og er og tilgjengelig nokre kveldar i veka.

SLT står for Samordning av Lokale rus og kriminalitetsførebyggande Tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsførebyggande tiltak for barn og unge. Målet er at kommunen sine barn og unge skal få rett hjelp til riktig tid, av eit hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etatar og faggrupper.

SLT-koordinator skal:

 • vere bindeleddet mellom kommunen og politiet
 • legge til rette for eit nært og godt samarbeid mellom ulike instansar og profesjonar som er involvert i det lokale rus- og kriminalitetsførebyggande arbeidet.
 • bidra til at innsatsen blir retta mot både sosiale miljø, enkeltpersonar og fysiske miljø.

Du kan kontakte SLT-koordinator ved utfordringar både i skule- og fritidsmiljø.

Avlasting er ei teneste til deg som er forelder eller pårørande med tyngande omsorgsarbeid. Målet er å avlaste slik at barnet framleis kan bu heime, og hjelpe deg til å få regelmessig ferie og fritid.

Meir informasjon om tenesta finn du her.